Make your own free website on Tripod.com
 
Artist
Azure.

หากเพียงองค์จักรพรรดิจะหันมามองข้าสักนิด (อา....ซี๊ดส์....วาดแหวกกว้างกว่านี้ไม่ได้แล้วง่า โฮๆ ขาอ่อนด้านใน)

Naruto is very sexy ne.....^_^"" ......I'm jealous kakashi so much.....( Why is him??? XD --- Sloth )